verwerking persoons-gegevens

verwerking persoonsgegevens

Uw rechten i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens

Versie: 14-06-2023

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. Deze rechten worden ontleend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van toepassing is sinds 25 mei 2018. Deze pagina legt uit op welke manier u deze rechten in de praktijk kunt uitoefenen.

Uw rechten

Als ‘betrokkene’ kunt u bij JamesBold.agency kosteloos (tenzij ongegronde/ buitensporige vraag) de volgende rechten uitoefenen indien u daar uitdrukkelijk en schriftelijk om vraagt:

 • Recht op informatie en inzage
  U mag weten of we persoonsgegevens van u hebben, welke gegevens dit zijn, waarvoor JamesBold.agency deze gegevens precies gebruikt en met wie deze eventueel worden gedeeld. Deze informatie is in eerste instantie te vinden in onze ‘privacyverklaring’ op de website, en in de “gegevensbeschermingsverklaring bij aanvang van de tewerkstelling” voor medewerkers, contractanten en stagiaires (art. 15 AVG). U kunt van ons echter ook een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking

 • Recht op rectificatie
  Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen. Indien JamesBold.agency deze persoonsgegevens heeft doorgegeven aan derde partijen, zal JamesBold.agency deze derde partijen op de hoogte brengen van de aangebrachte verbetering (tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige grote inspanning vergt).

 • Recht om vergeten te worden
  U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
  • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
  • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
  • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.


Wij zullen uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het kader van het algemeen belang. Wanneer JamesBold.agency de gewiste gegevens voordien doorgaf aan iemand anders, dan brengt JamesBold.agency deze ontvangers op de hoogte van de gegevenswissing, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  • u de juistheid van die gegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
  • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.


Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Gaf JamesBold.agency de ‘bevroren’ gegevens voordien door aan iemand anders? Dan zal de ontvanger op de hoogte gebracht worden van de verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag ons ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
  U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw toestemming. In deze gevallen kunt u ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

 • Recht op intrekking toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. JamesBold.agency zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 • U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming hier vinden.


Uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk per brief als via de e-mail ingediend worden. Binnen vier weken zal JamesBold.agency laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij JamesBold.agency, of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via onze administratie door te mailen naar privacy@jamesbold.agency, of per brief naar JamesBold.agency, Koningin Astridlaan 31, 2800 Mechelen. U kunt ons ook bellen: +32 15 690 400.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

 • De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken via het contactformulier op hun website of per brief aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure.